Tin tức > Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu:

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU NHƯ SAU:

 1. Kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM:
  1. Tổng số cổ phần thực tế bán được:                                     5.757.100 cổ phần (*)
  2. Tổng số tiền thực tế thu được qua đợt bán đấu giá:            58.723.320.000 đồng
 2. Kết quả bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên (CB.CNV):
  1. Số cổ phần thực tế bán cho CB.CNV:                                   1.036.000 cổ phần
  2. Tổng giá trị cổ phần thực tế bán cho CB.CNV:                     6.865.008.000 đồng
 3. Kết quả bán cổ phần cho công đoàn Công ty:
  1. Số lượng cổ phần thực tế bán:                                            70.000 cổ phần
  2. Tổng giá trị cổ phần thực tế bán:                                         428.400.000 đồng
 4. Kết quả bán thỏa thuận cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược – Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô:
  1. Số lượng cổ phần thực tế bán:                                            14.427.400 cổ phần
  2. Tổng giá trị cổ phần thực tế bán:                                         147.159.480.000 đồng
 5. Kết quả chào bán số lượng cổ phần không bán hết theo phương thức thỏa thuận trực tiếp:
  1. Số lượng cổ phần thực tế bán:                                            9.309.500 cổ phần
  2. Tổng giá trị cổ phần thực tế bán:                                         94.956.900.000 đồng

(*) Trong đó có 3.000 cổ phần bán với giá 10.500 đồng/cổ phần