Tin tức > Công văn đề nghị hủy danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên chốt ngày 12/3/2020