Tin tức > Kết luận ngoại trừ tại BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019