Tin tức > QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 4 TUYẾN BUÝT ĐẠT DOANH THU CAO

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 4 TUYẾN BUÝT ĐẠT DOANH THU CAO

Căn cứ quyết định số 7164/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND TP về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn thành công ty Cổ Phần;

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-DHCD/SGB ngày 28/7/2016 về việc thành lập công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn;

Căn cứ nội dung cuộc họp doanh thu, sản lượng ngày 12/10/2017;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng công ty;

Chi tiết các tuyến link https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1caF8xTERtTXBfa3M