Tin tức > QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 9 TUYẾN BUÝT ĐẠT DOANH THU CAO

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG 9 TUYẾN BUÝT ĐẠT DOANH THU CAO

Căn cứ quyết định số 7164/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND TP về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn thành công ty Cổ Phần;

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-DHCD/SGB ngày 28/7/2016 về việc thành lập công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn;

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 06/7/2017;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng công ty;

Quyết định khen thưởng đột xuất 9 tuyến Buýt của công ty vì đã có thành tích phục vụ tốt đối với hành khách và đạt doanh thu cao trong 06 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết các tuyến https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1caTR1eTZUdzJvM1E