Tin tức > Thông báo họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Xin vui lòng xem file đính kèm:

Mục lục file đính kèm:

 

1. 486_TB-XKSG_17.6.2020_Thong bao hop DHDCD thuong nien nam 2020 Cong ty CP Xe khach Sai Gon.pdf

1b. Giay uy quyen.pdf

1c. Thu xac nhan tham du.pdf

1d. Mau Don xin ung cu - de cu bo sung thanh vien BKS.pdf

1d. Mau Don xin ung cu - de cu bo sung thanh vien HDQT.pdf

1e. Mau So yeu ly lich_BKS.pdf

1e. Mau So yeu ly lich_HĐQT.pdf

2. Quy che lam viec va bieu quyet tai DHDCD thuong nien nam 2020 Cotng ty CP Xe khach Sai Gon.pdf

3. Chuong trinh DHDCD thuong nien nam 2020 Cong ty CP Xe khach Sai Gon.pdf

6. 01_BC-BKS_06.5.2020_Bao cao cua BKS Cong ty co phan Xe khach Sai Gon tai DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

7. 327_TTr-BKS_8.4.2020_Lua chon cong ty kiem toan Bao cao tai chinh nam 2020.pdf

8. Quy che ung cu de cu va bau cu bo sung thanh vien HĐQT, BKS nhiem ky I.pdf

 Bổ sung thông tin:

4. Bao cao cua HDQT ve ket qua hoat dong nam 2019 va phuong huong nam 2020

5. To trinh xin bieu quyet tai DHDCD thuong nien nam 2020

So yeu ly lich - Pham Hoang Hiep

So yeu ly lich - Kieu Nam Thanh

So yeu ly lich - Doan Thi Thanh Nga

Link download: https://drive.google.com/file/d/15rcPNr_N2z7RhRrQyIJtzlIsT6wAhQbF/view?usp=sharing

Bổ sung: https://drive.google.com/file/d/1frOr3J-qMDAZ4Uwx_Wb6tHq_Id9eVFC7/view?usp=sharing