Tin tức > Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/open?id=1dqNNBj4hlJlkVqlJLA6TtydrkmpOweta