Tin tức > Tờ trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020