Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem chi tiết: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 1b. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019 1c -Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019 1f. Nội quy tổ chức và tham dự Đại hội […]

Chi tiết

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex