Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem chi tiết: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 1b. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019 1c -Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019 1f. Nội quy tổ chức và tham dự Đại hội […]

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Xem chi tiết: 1. 398_TB-XKSG_25.3.18_TB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1b. Mẫu_Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1c. Mẫu_ Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 1d. Mau Don xin […]

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Xem chi tiết: 1. 698_TB-XKSG_09.5.2017_Thong bao hop DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty CP Xe khach Sai Gon 1b. Mau_Giay uy quyen tham du DHDCD thuong nien nam 2017 Cong ty CP Xe khach Sai Gon 1c. […]

Chi tiết

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex