Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 đã được soát xét của Công ty CP Xe Khách Sài Gòn

1008/2021

Xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 đã được soát xét của Công ty CP Xe Khách Sài Gòn

Thông tin xin gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 đã được soát xét của Công ty CP Xe Khách Sài Gòn.

Tải về: 1. Công bố thông tin bất thường

            2. Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được xoát xét của Công ty CP Xe Khách Sài Gòn

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex