QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1v_7ewc4Usw-qjMys7tQUfVSp6QpS-5ip/view?usp=sharing