QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017- CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN
Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1uTXmB8N65dXQqtqH8kFvjLa4mukjhshl/view?usp=sharing