QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Báo cáo kiểm toán 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2015.

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cYkxEbndyX2gtak0