QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1dPduRgK19xxh1Oapu_Bs9J7j4e9bDGfz/view?usp=sharing