QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Báo cáo kiểm toán vốn 2016

Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đã kiểm toán ngày 18 tháng 8 năm 2016

Hội đồng quản trị hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo góp vốn của chủ sở hữu đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Chi tiết https://drive.google.com/file/d/0B1jPS6dQXv1cVG8xQk1xQllnTUk/view?usp=sharing