QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 sau kiểm toán.

Chi tiết link https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cWmRyUzRLbXFYTmM