QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỸ KẾ TOÁN 06 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/6/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT  CHO KỸ KẾ TOÁN  06 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/6/2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ZxZFKNXRb4V2KKzrl7X5e9nuxQooQZfL/view?usp=sharing