QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1bGP3k1CJN8-RaCDsHwO7qjlYX9AFELql/view?usp=sharing