QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cZWFPbEx1d0NLc1U