QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Y_oBeJlMDJQxmxel1Rj5XFe2-Rju4xw6/view?usp=sharing