QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1DGIIK7bZJuibz3egJuKyr0qoH7X_RtZU/view?usp=sharing