QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/15zCO0G5V3-g8OwrMYAay8xASq3C6OyTf/view?usp=sharing