QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước đến ngày 18/08/2016. Công ty Cổ Phần từ ngày 19/08/2016.

2- Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải hành khách đường bộ.

3- Ngành nghề kinh doanh : Vận tải hành khách cộng cộng ; Hợp đồng đưa rước học sinh-sinh viên ; Hợp đồng đưa rước công nhân ; Xe liên vận đi KPC ; Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác có trong giấy phép kinh doanh của Công ty.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/10/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng.

Chi tiết <https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cRU4tUjlrV1MxOUU>