QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1zcno9II3ADV5FX8QZFTya5Q9DmVSnLHg/view?usp=sharing

- Công bố thông tin về chỉ tiêu LNST Quý 4/2018 lỗ

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1WYOBrnwl5_TlAcSH3OZnKYuJrfLbqVbz/view?usp=sharing