QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Báo cáo tài chính

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017-CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2017

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

Xem tiếp
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Cho năm tài chính từ ngày 19/08/ 2016 đến 31/12/2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Cho năm tài chính từ ngày 19/08/ 2016 đến 31/12/2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 19 tháng 08 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC - QUÝ 4 NĂM 2016

Xem tiếp
Báo cáo kiểm toán vốn 2016

Báo cáo kiểm toán vốn 2016

Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đã kiểm toán ngày 18 tháng 8 năm 2016

Xem tiếp
Báo cáo kiểm toán 2015

Báo cáo kiểm toán 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2015

Xem tiếp