QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Chi tiết: Báo cáo thường niên năm 2016 <https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cLW9RLTk3Q2Q5TWc>