QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/175Jd1ZYowrDttGWV-dXybYQA7itYdf4V/view?usp=sharing