QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2016, tại tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A.  Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Viết Thi thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

 1.  Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào chờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

Đại diện Tổng Cty cơ khí giao thông vận tải Sài gòn TNHH MTV:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) – Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa

Và các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban của Tổng Công ty.

Đại diện Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc CPH:

- Ông Võ Hữu Hạnh - Trưởng phòng công nông nghiệp, thủy sản và nghành khác - Chi cục tài chính doanh nghiệp

- Ông Nguyễn Thành Phát – Chuyên viên Phòng Nông Nghiệp, Thủy Sản và ngành khác - Chi cục tài chính doanh nghiệp.

Và các đồng chí trong ban chỉ đạo và tổ giúp việc.

Đại diện nhà đầu tư chiến lược - Cty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô:

- Ông Trần Ngọc Dân – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô và các Ông/bà trong ban lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô.  

Đại điện Đơn vị tư vấn:

+ Công ty cổ phần Chứng khoán ASC

-       Ông Trịnh Minh Thủy – Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp

-       Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Giám đốc khối tư vấn doanh nghiệp

Đại diện đơn vị cổ phần hóa

Ông Đoàn Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn;

Và các Ông/Bà trong HĐTV, Ban TGĐ, Trưởng Phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

 2.  Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- Ông Vũ Văn Luật – Giám đốc XN sửa chữa – trưởng ban

- Ông Lê Phan Minh Hiếu – Phó P.TTPC-ATGT – Thành viên

- Ông Trương Quốc Huy – Phó GĐXNVT 4 – thành viên

- Bà Bùi Kiều Trang – Chuyên viên P.TCHC – thành viên

- Bà Trần Thị Kim Hòa – Chuyên viên P.KHĐT – thành viên

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chuyên viên P.TTPC-ATGT – thành viên

- Bà Vương Thị Minh Phượng – Chuyên viên P.TCHC – thành viên

- Bà Trần Kim Tuyến – Chuyên viên P.KTVT – thành viên

Thay mặt ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Văn Luật (Trưởng ban) báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08h09 phút là 98 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 59.764.200 cổ phần, chiếm 99,61%  tổng số cổ phần đang lưu hành (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Như vậy, Đại hội cổ đông thành lập đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

 3.  Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Viết Thi – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông quaQuy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

 4.  Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Viết Thi thông qua đại hội số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 5 thành viên sau:

1. Ông  Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty SAMCO – trưởng ban chỉ đạo CPH

2. Ông Đoàn Minh Tâm -  Chủ tịch HĐTV, Tổng GĐ Công ty XKSG

3. Ông Trần Ngọc Dân –  Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô         

4. Ông Nguyễn Tuấn Việt -  Phó Tổng GĐ Công ty XKSG

5. Ông Nguyễn Hồ Minh – Phó Tổng GĐ Công ty XKSG

Trong đó, Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

 B.     Nội dung Đại hội:

1.      Thông qua chương trình đại hội

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua chương trình đại hội (đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình làm việc tại đại hội.

 2.      Thông qua danh sách Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Minh Tâm thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội

Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)

1. Ông Cao Đăng Thuấn – Trưởng Phòng Điều hành  - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Duy Khánh – Phó phòng điều hành

3. Ông Trần Chí Hùng – Phó Phòng kế hoạch đầu tư

4. Ông Nguyễn Trường Giang – chuyên viên Phòng TCHC

5. Ông Nguyễn Trần Hồng Anh – chuyên viên Phòng kế hoạch đầu tư

6. Ông Lê Vũ Anh – chuyên viên Phòng kế hoạch đầu tư

7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – chuyên viên Phòng Thanh tra pháp chế

8. Bà Phạm Thị Mỹ Dung – đại diện công ty Tân Thành Đô

9. Bà Nguyễn Thị Tâm – đại diện công ty Tân Thành Đô

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Ban Thư ký đại hội (gồm 03 người)

1. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San        – Trưởng ban

2. Ông Tạ Khắc Khởi                       – Thành viên

3. Bà Trần Thị Kim Hòa                  – Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký.

 3.      Báo cáo quá trình cổ phần hóa:

            Ông Nguyễn Tuấn Việt thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn (tài liệu đính kèm.

 4.      Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

            Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội - trình bày quá trình góp ý Dự thảo Điều lệ và đề nghị Đại hội tiếp tục tham gia góp ý. Sau khi được hỏi ý kiến đại hội, không có ý kiến nào góp ý bổ sung thêm.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đoàn Minh Tâm trình đại hội Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn; đồng thời xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và hoàn thiện Dự thảo Điều lệ theo nội dung góp ý của cổ đông tại Đại hội trước khi ban hành chính thức. 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua, theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, có thêm 01 cổ đông đến tham dự và biểu quyết. Như vậy, tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 99 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.765.100 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông)

            Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ:

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.750.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thành lập thống nhất thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn; đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ trước khi ban hành chính thức.

5.       Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016:

Vào lúc 09h27, Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tham dự là 100 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là  59.765.200 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

 

TT

Diễn giải

ĐVT

4 tháng cuối năm 2016

1

Vốn điều lệ

Tr.đồng

600.000

2

Tổng doanh thu

Tr.đồng

163.558

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

2.687,6

4

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

2.096,3

            Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.752.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

 6.      Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, BKS, thư ký HĐQT

Ông Nguyễn Hồ Minh, thay mặt Đoàn chủ tịchtrình bày Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, BKS, thư ký HĐQT (tài liệu đính kèm) với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

6.1.      Thù lao của HĐQT:

-       Chủ tịch HĐQT chuyên trách:                           50.000.000 đồng/tháng

-       Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:               8.000.000 đồng/tháng

-       Thành viên HĐQT không chuyên trách:          6.000.000 đồng/người/tháng

6.2.      Thù lao của BKS:

-       Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách):            25.000.000 đồng/tháng

-       Thành viên Kiểm soát không chuyên trách:    5.000.000 đồng/người/tháng

6.3.      Thù lao của Thư ký:                                     3.000.000 đồng/tháng

            6.4.      Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ điều tiết chi trả theo quy định của pháp luật.

            6.5.      Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký cho năm 2017 sẽ được thực hiện theo nội dung này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

            Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.752.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị.

 7.      Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016

Ông Nguyễn Hồ Minh, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016; Trong đó, Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép để thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trong năm 2016”

            Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.752.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã thống nhất thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

 8.      Thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch hoặc/và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của công ty tại sàn UPCOM/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Minh, thay mặt Đoàn chủ tịchtrình bày Tờ trình đăng ký giao dịch UPCOM /niêm yết như sau:

-       Thông qua việc đăng ký giao dịch hoặc/và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của công ty tại sàn UPCOM/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

-       Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch/niêm yết: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp cho việc thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết.

-       Thực hiện việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

-       Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện việc thủ tục, hồ sơ pháp lý, các nội dung khác để Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn được đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom hoặc/và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.765.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Đại hội đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch hoặc/và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của công ty tại sàn UPCOM/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

 C.                Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1                    Thông qua Quy chế ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

            Ông Cao Đăng Thuấn, thay mặt Ban Kiểm phiếu - trình bày Dự thảo Quy chế ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

            Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý.

            Đại hội đã nhất trí thông quanội dung Quy chế ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn; Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất thông qua Quy chế ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

 2                    Thông qua Thể lệ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

            Ông Cao Đăng Thuấn, thay mặt Ban Kiểm phiếu - trình bày Dự thảo thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

            Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý.

            Đại hội đã nhất trí thông quaThể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty cổ phần Xe khách Sài Gòn; Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn thống nhất thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

 3                    Báo cáo danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày danh sách ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

+ Đại diện phần vốn nhà nước tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ Quyết định số 4010/UB-VX, ngày27/7/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 56/NQ-HĐTV ngày 08/7/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên và các Quyết định số 65-66-67-68/QĐ-HĐTV, ngày 27/7/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, theo đó, đề cử các Ông: Nguyễn Hồng Anh; Đoàn Minh Tâm; Nguyễn Tuấn Việt; Nguyễn Hồ Minh tham gia ứng cử bầu vào HĐQT; và đề cử Bà Trần Thị Kim Hòa và Bà Huỳnh Thị Hạnh tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát.

+ Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Thành Đô tham gia ứng cử bầu vào HĐQT, BKS theo đơn đề cử ngày 20/7/2016, gồm các ông có tên sau:

 - Tham gia ứng cử bầu vào HĐQT:

1. Ông Trần Ngọc Dân

2. Ông Trần Lâm

- Tham gia ứng cử bầu vào BKS: Ông Nìm Vuồn Phu

+ Đại diện phần vốn của Công ty TNHH chứng khoán ACB tham gia ứng cử bầu vào HĐQT theo đơn đề cử ngày 21/7/2016, gồm các ông:

1.Ông Hoàng Quốc Hội

2.Ông Bùi Đức Thọ

            Sau khi nêu danh sách đề cử/ứng cử nêu trên, Ông Đoàn Minh Tâm đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và tham gia ứng cử/ đề cử.

            Sau thời gian thảo luận, không có cổ đông nào tham gia ứng cử/đề cử thêm vào danh sách ứng cử bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.

Kết quả tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

 

TT

Họ và tên

CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Cổ đông đề cử / ứng cử

I.

Ứng viên hội đồng quản trị

1.

Ô. Nguyễn Hồng Anh

020597824

04/04/2005

CA. TpHCM

Samco đại diện 49% VĐL – đề cử

2.

Ô. Đoàn Minh Tâm

020162296

16/12/2008

CA. TpHCM

3.

Ô. Nguyễn Tuấn Việt

023338489

01/08/2008

CA. TpHCM

4.

Ô. Nguyễn Hồ Minh

022269953

17/12/2014

CA. TpHCM

5.

Ô. Trần Ngọc Dân

022761994

26/03/2013

CA. TpHCM

Cty Tân Thành Đô, đại diện 24,05% VĐL - đề cử

6.

Ô. Trần Lâm

023598929

17/08/2011

CA. TpHCM

7.

Ô. Hoàng Quốc Hội

023327353

10/12/2013

CA. TpHCM

Cty CK ACB, đại diện 22,5% VĐL - đề cử

8.

Ô. Bùi Đức Thọ

023209380

12/08/2010

CA. TpHCM

II.

Ứng viên Ban kiểm soát

1.

Bà Huỳnh Thị Hạnh

022793109

29/11/2010

CA. TpHCM

Samco đại diện 49% vốn điều lệ công ty – đề cử

2.

Bà Trần Thị Kim Hòa

241218905

25/11/2013

CA. Đăk Lăk

 

3.

Ô. Nìm Vuồn Phu

023699387

01/07/2013

CA. TpHCM

Cty Tân Thành Đô, 24,05% VĐL đề cử

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý với danh sách ứng cử nêu trên.

            Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátCông ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.           

 4                    Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát.

            Vào lúc 10h30, Ông Vũ Văn Luật – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung số lượng cổ đông tham dự 101 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.766.700 cổ phần (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

Ông Cao Đăng Thuấn, Trưởng ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức bầu dồn phiếu.

            Cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 5                    Kết quả bầu cử:

            Ông Cao Đăng Thuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

    Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (số phiếu từ cao xuống thấp):

 

STT

Họ và tên

Tổng số phiếu bầu

(=59.766.200*7)

Kết quả

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ

1

Ô. Trần Ngọc Dân

418.366.900

65.533.900

15,66%

2

Ô. Hoàng Quốc Hội

418.366.900

64.522.550

15,42%

3

Ô. Trần Lâm

418.366.900

64.522.150

15,42%

4

Ô. Nguyễn Hồng Anh

418.366.900

58.352.000

13,95%

5

Ô. Đoàn Minh Tâm

418.366.900

54.800.140

13,10%

6

Ô. Nguyễn Hồ Minh

418.366.900

54.664.130

13,07%

7

Ô. Nguyễn Tuấn Việt

418.366.900

54.616.330

13,05%

8

Ô. Bùi Đức Thọ

418.366.900

999.000

0,24%

            Kết quả bầu cử thành viên và Ban kiểm soát (số phiếu từ cao xuống thấp):

STT

Họ và tên

Tổng số phiếu bầu

(=59.766.200*3)

Kết quả

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ

1

Ô. Nìm Vuồn Phu

179.300.100

84.390.500

47,07%

2

Bà Trần Thị Kim Hòa

179.300.100

47.340.400

26,40%

3

Bà Huỳnh Thị Hạnh

179.300.100

47.313.000

26,39%

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xe khách Sài Gòn, Thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ô. Nguyễn Hồng Anh
  2. Ô. Trần Ngọc Dân
  3. Ô. Đoàn Minh Tâm
  4. Ô. Hoàng Quốc Hội
  5. Ô. Trần Lâm
  6. Ô. Nguyễn Tuấn Việt
  7. Ô. Nguyễn Hồ Minh

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

  1. Ông Nìm Vuồn Phu
  2. Bà Huỳnh Thị Hạnh
  3. Bà Trần Thị Kim Hòa

6     Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát

       Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo hình thức bỏ phiếu kín (đính kèm biên bản họp). Kết quả bầu cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Hồng Anh           – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đoàn Minh Tâm               – Tổng Giám đốc

Ông Nìm Vuồn Phu                  – Trưởng Ban kiểm soát

D.                Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Ông Võ Hữu Hạnh – thay mặt Ban chỉ đạo Cổ phần hóa tặng hoa chúng mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu. 

Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu phát biểu trước Đại hội.

 E.                 Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thành lập.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản đại hội cổ đông thành lập.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Chi tiết tại Link: https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cLUJ0YnYwUUFKMDA