QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 25/5/2017 về việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội do Chủ tịch HĐQT vắng mặt.
Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A.                Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1.   Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào chờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

a)   Hội đồng Quản trị (“HĐQT”): các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

-       Ông Đoàn Minh Tâm         – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

-       Ông Trần Ngọc Dân           – Thành viên HĐQT

-       Ông Nguyễn Tuấn Việt     – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

-       Ông Nguyễn Hồ Minh       – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

b)  Ban Kiểm soát (“BKS”): toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

-       Ông Nìm Vuồn Phu            – Trưởng ban

-       Bà Huỳnh Thị Hạnh           – Thành viên

-       Bà Trần Thị Kim Hòa        – Thành viên

c)   Ban Điều hành:

-       Ông Vũ Duy Anh               – Phó Tổng Giám đốc

-       Bà Phạm Thị Lệ Thu          – Kế toán trưởng

Và toàn thể quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

d)  Kiểm toán độc lập:

          Ông Đỗ Chí Liễu – đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, được Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (“Công ty”) mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2.   Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

(1)         Ông Vũ Văn Luật                                – Trưởng ban

(2)         Ông Lê Phan Minh Hiếu                     – Thành viên

(3)         Bà Trần Thị Kim Hòa             – Thành viên

(4)         Ông Nguyễn Quốc Tuấn                     – Thành viên

(5)         Ông Trương Quốc Huy                       – Thành viên

(6)         Bà Trần Kim Tuyến                            – Thành viên

(7)         Bà Vương Thị Minh Phượng – Thành viên

(8)         Bà Bùi Kiều Trang                              – Thành viên

(9)         Ông Lê Quang Kiên                            – Thành viên

(10)    Ông Nguyễn Đình Minh Quân          – Thành viên

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Văn Luật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tính tới thời điểm 09 giờ 12 phút, ngày 25/5/2017:

-       Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 66 cổ đông.

-       Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 59.676.300 cổ phần.

-       Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự đạt 99,46%.

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3.      Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông quaQuy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.      Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – thay mặt Ban tổ chức thông qua ĐHĐCĐ số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

-       Ông Trần Ngọc Dân           – Thành viên

-       Ông Đoàn Minh Tâm         – Thành viên và Tổng Giám đốc

-       Ông Nguyễn Tuấn Việt     – Thành viên

Trong đó, Ông Đoàn Minh Tâm làm Chủ tọa đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Đoàn Minh Tâm làm Chủ tọa.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do Ông Đoàn Minh Tâm làm Chủ tọa.

B.  Nội dung Đại hội:

1.   Thông qua Chương trình đại hội

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

2.   Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội

v Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)

(1)         Ông Cao Đăng Thuấn                                  – Trưởng ban

(2)         Bà Huỳnh Thị Hạnh – Thành viên BKS    – Thành viên

(3)         Ông Nguyễn Duy Khánh                             – Thành viên

(4)         Ông Tạ Khắc Khởi                                       – Thành viên

(5)         Ông Nguyễn Quốc Tuấn                              – Thành viên

(6)         Ông Nguyễn Trần Hồng Anh                      – Thành viên

(7)         Ông Lê Vũ Anh                                             – Thành viên

(8)         Ông Trần Chí Hùng                                      – Thành viên

(9)         Ông Đỗ Chí Liễu – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên

Trong đó: Ông Đỗ Chí Liễu là thành viên giám sát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Cao Đăng Thuấn làm trưởng ban.

v Ban Thư ký Đại hội (gồm 03 người)

(1)         Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San                        – Trưởng ban

(2)         Ông Lê Anh Ngọc                                         – Thành viên

(3)         Bà Trần Thị Kim Hòa                                  – Thành viên

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký do ông Nguyễn Hữu Vĩnh San làm trưởng ban.

3.   Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017:

            Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.666.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.666.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

4.    Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 (Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2017 do P.KHĐT trình bày bằng slide:

P.Kế hoạch đầu tư thay mặt cho Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 (Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2017.

            Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 (Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) (theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội):

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.666.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 (Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán).

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội):

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.665.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

5.   Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Ông Nìm Vuồn Phu, thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

            Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội)

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.663.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐđã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về phương hướng hoạt động năm 2017 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội):

            Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.650.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐđã thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về phương hướng hoạt động năm 2017.

6.   Thông qua Mức cổ tức năm 2016

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày nội dung Mức cổ tức năm 2016.

            Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Mức cổ tức năm 2016 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

             Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.663.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã thống nhất tạm giữ lại chưa chia phần lợi nhuận năm 2016 sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ là: 2.252.769.783 đồng

7.   Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017

Ông Nguyễn Tuấn Việt - thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình của HĐQT trình đại hội thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.666.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

v Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.666.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

8.   Thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2017

Ông Đoàn Minh Tâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Mức cổ tức dự kiến năm 2017

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Dự kiến mức cổ tức năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.662.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 1%/mệnh giá cổ phần.

9.   Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS

Ông Nìm Vuồn Phu, thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS (đính kèm Dự thảo Quy chế của BKS):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.666.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS.

10.   Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ông Nìm Vuồn Phu, thay mặt Ban Kiểm soát - trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

v Kết quả biểu quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.664.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

11.   Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại Bãi đậu xe tại số 592 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Tuấn Việt - thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại Bãi đậu xe tại số 592 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại Bãi đậu xe tại số 592 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.665.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại Bãi đậu xe tại số 592 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh và giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục xin bổ sung công năng như trên, triển khai thực hiện dự án tại Bãi đậu xe tại 592 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

12.   Thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bỏ phiếu kín:

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Văn Luật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bỏ phiếu kín tại Đại hội như sau:

Tính tới thời điểm 10 giờ 40 phút, ngày 25/5/2017:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 59 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 59.679.900 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần có biểu quyết của của cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự đạt: 99,47%.

13.   Hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ông Cao Đăng Thuấn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thể lệ biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

14.   Thẩm tra tư cách cổ đông trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Tại thời điểm trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có sự diện hiện của Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT.

Như vậy, tại thời điểm trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 60 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 59.700.900 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần có biểu quyết của của cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự đạt: 99,50%.

C.  Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:       

   Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Hữu Vĩnh San – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cMktZM3p4a21teEE