QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Uz_z9wI5v3bpvtdEtEnklfKsBc8H1d_a/view?usp=sharing