QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/1tYdtddMpGHCrBy_gyglsnRBO9HOulSrb/view?usp=sharing