QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 04/7/2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 04/7/2018

Xem chi tiết tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/14mtiH9Eicq_wnt6jmMZUayq5KjFb_ZyY/view?usp=sharing