QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 14.9.2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 14.9.2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Fpjc-3AFIlpObDUC9uKSyXXbK-zhdj7I/view?usp=sharing