QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xe Khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1270gkDkcRzoiqSgGipOyfoOsQFHlR-jk/view?usp=sharing