QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Công bố thông tin số 359/CV-CBTT ngày 20/4/2020

Xem thông tin chi tiết tại đây: https://drive.google.com/open?id=1aZ6bgQSXg4P2ulbQ5Lz0FnZPyHImHaFB