QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT LUẬN NGOẠI TRỪ TẠI BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/12X-Ec_TWxXZ0ttArBqe13HINi1l9A0yN/view?usp=sharing