QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KÌ I CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KÌ I CÔNG TY XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem chi tiết tại đây:

- Công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên HHĐQT

Click tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1nHnLLk78zHkRoFDocYTWbUFvrEJircnj/view?usp=sharing

- Công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên BKS

Clcik tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1lcoEWu2GrRcHNeoX9qrvz-Wt4qMLaOGd/view?usp=sharing

- Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - Ông Hoàng Quốc Hội

Clcik tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1owgJcF0kdb7qh9KC3frHZRWK5_PVtIBr/view?usp=sharing

- Đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS - Ông Nìm Vuồn Phu

 Clcik tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1_2uz_FvwVzZpmSzMirV6Mkvl0jbq0Lnb/view?usp=sharing