QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - 2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tiZ5dHDoIgtwdOU83sWWTwNxBKHc5ZaF/view?usp=sharing