QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - 2019

 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - 2019

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1oENHBPR3gtE2iNzXPxjK7fdJCa5oWtlv/view?usp=sharing