QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN  6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Xem chi tiết tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1YLiAG6yjypDqBz5mnG8wK6zsWFDN84eI/view?usp=sharing