QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Điều lệ công ty

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quyết định khác do Công ty ban hành nếu đã được thông qua một cách hợp lệ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 28 tháng 07 năm 2016 bao gồm 20 Chương 65 Điều.

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cMDNmQ0RfTC1QZTQ