QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Giải trình BCTC Quý IV 2019 và BCTC Kiểm toán 2019

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết ở đây: https://drive.google.com/file/d/1k44TqAGhg7GT1KDCZ3MYxpJayfpS8_7q/view?usp=sharing