QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

GIẢI TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017
Nội dung :"Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước"

Công văn 143/CV-SGB

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1wAqKT8di58Uzrn2KVHVONtNNHBQMF8vo/view?usp=sharing

Công văn 145/CV-SGB

Xem chi tiết tạihttps://drive.google.com/file/d/1vY1QajEPPGKuqPhZe7lrgryKE4bG0EgC/view?usp=sharing