QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1spFOZG3Mv3oUKpIRMIESFRV145lu6cHO/view?usp=sharing