QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > KẾT QUẢ GIA HẠN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được văn bản số 567/CV-XKSG ngày 18/04/2017 về việc "xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017". Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong vòng 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kề từ ngày kết thúc năm tài chính..." Do vậy, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn có thể gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.      

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cdDlteGxyZzBPM28