QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 8.8.2018

MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 8.8.2018

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/15GEcg-8BNvca-MzFvp2L4nWcmdsLuXNb/view?usp=sharing