QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

 

 THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017)

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Trụ sở chính: 39 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG P10, Q5

Điện thoại: (08)    3854 6110                               Fax:  (08) 3854 6127

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Mã chứng khoán: BSG

Loại chứng khoán:         - Cổ phiếu phổ thông                  

Mệnh giá giao dịch:        10.000 đồng                  

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2017

1. Lý do và mục đích Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017.

2. Nội dung cụ thể Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: cuối tháng 05/2017 <Dự Kiến>

- Địa điểm thực hiện:Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

39 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q5.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

-         Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016;

-         Mức cổ tức dự kiến năm 2017;

-         Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;

-         Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát;

-         Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2017;

-         Các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):39 Hải Thượng Lãn Ông P10, Q5. TPHCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:trangbk@saigonbus.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Đã Ký     

                                   ĐOÀN MINH TÂM                                                                       

Chi tiết https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cb0pTN0NyS09mZjg