QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nội dung và Kết quả họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thành lập Công ty Cổ Phần Xe Khách Sài Gòn ngày 28/07/2016;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP 
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện Dự thảo Điều lệ theo nội dung góp ý của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trước khi ban hành chính thức (đính kèm Điều lệ).

Điều 2Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn 4 tháng cuối năm 2016 (đính kèm).

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép để thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn trong năm 2016.

Điều 4.Thống nhất thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Hội đồng quản trị như sau:

4.1.  Thù lao của Hội đồng quản trị:

-   Chủ tịch HĐQT chuyên trách:                          50.000.000 đồng/tháng

-   Chủ tịch HĐQT không chuyên trách:                 8.000.000 đồng/tháng

-   Thành viên HĐQT không chuyên trách:             6.000.000 đồng/người/tháng

4.2.  Thù lao của Ban kiểm soát:

-   Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách):              25.000.000 đồng/tháng

-   Thành viên Kiểm soát không chuyên trách:        5.000.000 đồng/người/tháng

4.3.  Thù lao của Thư ký:                                   3.000.000 đồng/tháng

4.4.  Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký cho năm 2017 sẽ được thực hiện theo nội dung này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 5.Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện việc thủ tục, hồ sơ pháp lý, các nội dung khác để Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn được đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom hoặc/và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu theo danh sách sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ông Nguyễn Hồng Anh     
  2. Ông Trần Ngọc Dân
  3. Ông Đoàn Minh Tâm       
  4. Ông Hoàng Quốc Hội
  5. Ông Trần Lâm
  6. Ông Nguyễn Tuấn Việt
  7. Ông Nguyễn Hồ Minh

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

  1. Ông Nìm Vuồn Phu
  2. Bà Huỳnh Thị Hạnh
  3. Bà Trần Thị Kim Hòa

Điều 7. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tịch HĐQT; thống nhất bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Tâm làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ 05 năm.

Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông Nìm Vuồn Phu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ 05 năm.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trúng cử là 05 năm kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

Điều 8.  Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 28/7/2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội./.

Chi tiết tại Link: https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1caXM4QmJ1U1l2dUk