QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/7/2016;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn ngày 25/5/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (“ĐHĐCĐ”) tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.  Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội)

  1. 1.   Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (từ ngày 19/8/2016 đến ngày 31/12/2016):

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

So sánh

1.

Tổng doanh thu

Triệu đồng

163.558

209.298

127,97%

2.

Vốn Điều lệ

Triệu đồng

600.000

600.000

100,00%

3.

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

2.688

3.158

117,49%

4.

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.096

2.503

119,42%

  1. 2.   Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

 

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1.

Tổng doanh thu

Triệu đồng

610.440

2.

Chi phí, trong đó:

Triệu đồng

596.470

 

Quỹ lương NLĐ

Triệu đồng

160.000

3.

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

13.970

4.

Nộp ngân sách

Triệu đồng

12.000

5.

Vốn điều lệ

Triệu đồng

600.000

  1. 3.   Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

-       Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động về quản trị nhân sự, về quản lý điều hành trên cơ sở sắp xếp hợp lý hóa mô hình tổ chức, chuẩn hóa các chức danh và công việc của từng cá nhân, xây dựng và triển khai quy chế quản lý công việc. Điều chỉnh quy chế trả lương gắn với hiệu quả công việc;

-       Tiếp tục thực hiện quản lý thắt chặt tài chính, tiết kiệm chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất;

-       Tiếp tục đầu tư thay thế các phương tiện cũ để nâng cao năng lực cạnh tranh;

-       Triển khai các dự án đầu tư bến bãi trong đó tập trung triển khai sớm bãi đậu xe tĩnh tại số 01 Phạm Hồng Thái, Phường 02, Quận Tân Bình và bãi đậu xe kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ, văn phòng tại 592 Cộng Hòa.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 (Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2017.(theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội)

  1. 1.   Kết quả hoạt động của năm 2016 (từ ngày 19/8/2016 đến ngày 31/12/2016):

 

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

So sánh

1.

Tổng doanh thu

Triệu đồng

163.558

209.298

127,97%

2.

Vốn Điều lệ

Triệu đồng

600.000

600.000

100,00%

3.

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

2.688

3.158

117,49%

4.

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.096

2.503

119,42%

  1. 2.   Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

-         Tổng doanh thu: 610,44 tỷ đồng

(tăng 7,3% so với thực hiện năm 2016)

-         Lợi nhuận trước thuế: 13,97 tỷ đồng

(tăng 9,1% so với thực hiện năm 2016)

          * Ghi chú: lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm khoản lỗ do thanh lý phương tiện vận tải.

  1. 3.   Kế hoạch đầu tư:

-       Triển khai đầu tư 101 xe buýt, 07 xe cho hoạt động dịch vụ và 22 xe cho hoạt động đưa rước công nhân viên (chỉ thực hiện đầu tư khi có nhu cầu).

-       Triển khai các dự án đầu tư bến bãi trong đó tập trung triển khai sớm bãi đậu xe tĩnh tại số 01 Phạm Hồng Thái, Phường 2, Quận Tân Bình và xin bổ sung công năng triển khai bãi đậu xe kết hợp kinh doanh thương mại dịch vụ, văn phòng tại 592 Cộng Hòa.

-       Dự án 592 Cộng Hòa: dự kiến khởi công vào tháng 7-8/2017.

-       Dự án bãi xe Bắc Việt: dự kiến hoàn tất giai đoạn 1 đưa vào vận hành bãi đậu xe nhiều tầng vào tháng 12/2017, đồng thời tiến hành các bước thực hiện giai đoạn 2 kết hợp loại hình thương mại, dịch vụ hỗ trợ.

-       Dự án bãi xe Lạc Long Quân: hoàn tất việc xin bổ sung công năng và chỉ tiêu quy hoạch đô thị khi đầu tư xây dựng trong năm 2018.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội).

Điều 4.  Thông qua Mức cổ tức năm 2016 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

ĐHĐCĐ đã thống nhất tạm giữ lại chưa chia phần lợi nhuận năm 2016 sau khi trích Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ là: 2.252.769.783 đồng

Điều 5.  Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

  1. 1.   Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 (từ ngày 19/8/2016 đến ngày 31/12/2016)

 

Stt

Chức danh

Tiền lương, thù lao (đ/th)

Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2016 (đ)

Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2016 (đ)

Chênh lệch (đ)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) – (2)

I.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

 

194.451.000

194.451.000

0

1.

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách

8.000.000

35.355.000

35.355.000

0

2.

Thành viên HĐQT không chuyên trách

6.000.000

159.096.000

159.096.000

0

II.

Ban kiểm soát (BKS)

 

154.678.000

154.678.000

0

1.

Trưởng BKS (chuyên trách)

25.000.000

110.484.000

110.484.000

0

2.

Thành viên BKS không chuyên trách

5.000.000

44.194.000

44.194.000

0

III.

Thư ký HĐQT

3.000.000

13.258.000

13.258.000

0

 

Tổng cộng

 

362.387.000

362.387.000

0

Ghi chú:

(1): Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 28/7/2016;

(2): Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT kế hoạch (từ ngày 19/8/2016 đến ngày 31/12/2016). (2) = (1)*4 tháng + (1)*13 ngày/31 ngày

(3): Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT thực hiện (từ ngày 19/8/2016 đến ngày 31/12/2016).

  1. 2.   Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 giữ nguyên như mức chi trả năm 2016, cụ thể:

 

Stt

Chức danh

Tiền lương, thù lao (đồng/người/ tháng)

Quỹ lương, thù lao năm 2017 (đồng/năm)

1.

Quỹ thù lao của HĐQT bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách và 06 thành viên HĐQT

1.1.

Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người)

8.000.000

96.000.000

1.2.

Thành viên HĐQT không chuyên trách (06 người)

6.000.000

432.000.000

2.

Quỹ tiền lương, thù lao của BKS gồm 01 Trưởng BKS chuyên trách và 02 kiểm soát viên không chuyên trách

2.1.

Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (01 người)

25.000.000

300.000.000

2.2.

Thù lao của kiểm soát viên không chuyên trách (02 người)

5.000.000

120.000.000

3.

Thù lao của Thư ký HĐQT (01 người)

3.000.000

36.000.000

 

Tổng cộng

 

984.000.000

Điều 6.   Thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2017 (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 1%/mệnh giá cổ phần.

Điều 7.   Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS (đính kèm Dự thảo Quy chế của BKS).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS.

Điều 8.  Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (theo tờ trình của BKS tại Đại hội).

ĐHĐCĐ thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 9.   Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại Bãi đậu xe tại số 592 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (theo tờ trình của HĐQT tại Đại hội).

-       ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại Bãi đậu xe tại 592 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh:

+ Xây dựng bãi đậu xe, showroom xe ôtô, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê.

+ Diện tích đất xây dựng: 6.600 m2

+ Tổng diện tích sàn: 57.000 m2

-       ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục xin bổ sung công năng như trên và triển khai thực hiện dự án tại Bãi đậu xe tại 592 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 11. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, bộ máy điều hành Công ty, các phòng ban liên quan và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 06 (sáu) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2017.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên website của Công ty (www.saigonbus.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Chi tiết <https://drive.google.com/open?id=0B1jPS6dQXv1cbzgzSl8tYVFybmc